Jaltest Isobus Control

JALTEST

Jaltest ISOBUS CONTROL راه حل های ارتباطی بین ابزار و تراکتور را برای انواع ادوات ارائه می دهد. این راه حل دیجیتالی کردن فرآیندهای تولید کشاورزی را به منظور مدیریت کارآمد منابع و امکان دسترسی بیشتر به کشاورزی دقیق و استفاده آسان تر معرفی می کند.

Read More

Buy on Whatsapp

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jaltest Isobus Control”

Your email address will not be published.